KAJASÓWKA - Rezerwat Przyrody Nieożywionej

*

Rezerwat przyrody „Kajasówka” jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Utworzony został w 1962 roku. Znajduje się na terenie gminy Czernichów w województwie małopolskim. Jest częścią Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Jego obszar ograniczają wsie Przeginia Duchowna i Czułówek. Powierzchnia rezerwatu to ok. 12 ha.

Głównym celem utworzenia rezerwatu Kajasówka była ochrona unikatowego zrębu tektonicznego, który budują wapienie jurajskie i pokrywa roślinność kserotermiczna. Zrąb określa się kształtem wąskiego garbu długości około 2,5 kilometra, szerokości do 0,7 km. Jego obszar odseparowują dwa zapadliska (rowy) tektoniczne: od północy jest to zapadlisko Rybnej, od południa zapadlisko Cholerzyn-Półwieś. Grzbiet wzgórza od strony zachodniej jest szeroki i łagodny, a od wschodniej - wąski, ze stromymi stokami. Zrąb budują górnojurajskie wapienie odsłaniające się w skałkach, ścianach skalnych, opuszczonych kamieniołomach i wyrobiskach pozostałych po eksploatacji skał.

 

Szczególną wartością przyrodniczą w rezerwacie Kajasówka są murawy kserotermiczne Inuletum ensifoliae, które kiedyś dominowały w obszarze, a obecnie zajmują jedynie niewielką powierzchnię. Murawy mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych, w celu ich zachowania. W rezerwacie rosną m.in. dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, kruszczyk szerokolistny, pierwiosnka wyniosła i kalina koralowa.

Przez rezerwat biegnie ścieżka dydaktyczno - turystyczna o tematyce geologiczno - geomorfologicznej, a obok rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne.

Szanowny Turysto, zachęcamy do obserwacji walorów przyrodniczych rezerwatu, prosząc jednocześnie o ich uszanowanie oraz przestrzeganie zasad obowiązujących na jego terenie.

 

Projekt „Odnowienie znaków turystycznych ścieżki edukacyjnej połączone z wydaniem folderu informacyjnego i utworzeniem strony internetowej Rezerwatu Przyrody Kajasówka w Przegini Duchownej”,  realizowanego w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr  01570-6930-UM0641728/12  z dnia 25.07.2013  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.