Projekt „Odnowienie znaków turystycznych ścieżki edukacyjnej połączone z wydaniem folderu informacyjnego i utworzeniem strony internetowej Rezerwatu Przyrody Kajasówka w Przegini Duchownej”,  realizowanego w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr  01570-6930-UM0641728/12  z dnia 25.07.2013  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.